پروژه همدان – سوله سازه خود نگهدار آذین صدرا

جزئیات پروژه


عرض سوله 20 متر

طول سوله 50 متر

نوع سوله UBM

ویژگی سوله سازه خود نگهدار

محل اجرا همدان

مجری شرکت سوله سازی آذین صدرا

توضیحات


اجرای سوله UBM از نوع سازه خود نگهدار آذین صدرا در شهر همدان