سوله خرپایی قوسی

جزئیات پروژه


وزن مخصوص بتن

وزن مخصوص بتن مسلح

مقاومت فشاری 28 روزه بتن

مدول الاستیسیته بتن

ضریب پواسون بتن

تنش تسلیم میلگردهای عرضی

تنش تسلیم میلگردهای طولی

ضریب پواسون فولاد

مدول الاستیسیته فولاد

نوع فولاد مصرفی اسکلت ST37وزن مخصوص فولاد

نوع پیچ مورد استفاده در اتصالات 8.8

تنش مجاز خاک

توضیحات


سوله خرپایی قوسی

مزایای سوله خرپایی:

۱- پایین بودن هزینه های تمام شده ی  نسبت به تیر ورق

۲- ایمنی واستحکام بالای سوله خرپایی به علت شکل طراحی آن

۳- عدم وجود محدودیت در ابعاد دهانه سوله این نوع سوله

۴- نصب انواع جرثقیل های سقفی، دروازه ای و…