ساخت گنبد فلزی در ایران

توضیحات


ساخت گنبد فلزی در ابران
ساخت هم تیر ورقی و سنگین گنبد فلزی و هم بصورت خرپا و سبک در ایران