قیمت روز آهن آلات

قیمت روز آهن آلات

قیمت تیر آهن

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت (تومان)
هر شاخه تیر آهن 12ذوب آهن12 متری122940،000
هر شاخه تیر آهن 14ذوب آهن12 متری1551،260،000
هر شاخه تیر آهن16ذوب آهن12 متری1951,310,000
هر شاخه تیر آهن 18ذوب آهن12 متری2251,590,000
هر شاخه تیر آهن 20ذوب آهن12 متری2761,950,000
هر شاخه تیر آهن 22ذوب آهن12 متری3152,120,000
هر شاخه تیر آهن 24ذوب آهن12 متری3692,420،000
هر شاخه تیر آهن27ذوب آهن12 متری4342,980،000
هر شاخه تیر آهن30ذوب آهن12 متری5003,910,000

قیمت میلگرد

نوع و سایز6
6.900
هر کیلو گرم میلگرد8قزوینشاخه66,300
هر کیلو گرم میلگرد10قزوین12متری7.56,150
هر کیلو گرم میلگرد12قزوین12متری116,150
هر کیلو گرم میلگرد14ذوب آهن /نیشابور12متری156,500
هر کیلو گرم میلگرد16ذوب آهن /نیشابور12متری196,500
هر کیلو گرم میلگرد18ذوب آهن /نیشابور12متری256,500
هر کیلو گرم میلگرد20ذوب آهن /نیشابور12متری306,500
هر کیلو گرم میلگرد22ذوب آهن /نیشابور12متری366,500
هر کیلو گرم میلگرد25ذوب آهن /نیشابور12متری476,500
هر کیلو گرم میلگرد28ذوب آهن /نیشابور12متری566,500
هر کیلو گرم میلگرد32ذوب آهن /نیشابور12متری566,500
هر کیلو گرم میلگرد32ذوب آهن /نیشابور12متری756,500

قیمت پروفیل

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت (تومان)
هر کیلو گرم پروفیل 509-508-507ایرانیپروفیل درب و پنجره هر متر2.448,600
هر کیلوقوطی20*10ایرانیشاخه4.58,700
هرکیلوقوطی25*10ایرانیشاخه5.58,700
هر کیلو قوطی 10*30ایرانیشاخه6.58,700
هر کیلوقوطی20*20ایرانی78,650
هرکیلوقوطی25*25ایرانیشاخه98,650
هر کیلوقوطی20*30ایرانیشاخه9.58,650
هرکیلوقوطی30*50ایرانیشاخه168,650
هر کیلو قوطی 60*30ایرانیشاخه178,650
هر کیلوقوطی40*40ایرانیشاخه158,650
هرکیلوقوطی60*40ایرانیشاخه198,600
هر کیلو قوطی 40*100ایرانیشاخه178,600
هر کیلوقوطی70*70ایرانیشاخه278,600
هرکیلوقوطی80*40ایرانیشاخه238,600

قیمت ناودانی

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت (تومان)
هرکیلو ناودانی 6.56متری426,650
هرکیلو ناودانی86متری426,650
هر کیلو ناودانی106متری526,650
هرکیلوناودانی 126متری646,600
هرکیلوناودانی 1412متری1556,600
هرکیلو ناودانی 1612متری1706,600
هر کیلو ناودانی 1812متری2156,600
هرکیلو ناودانی 2012متری2306,600

قیمت صفحه ستون

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت (تومان)
هرکیلو ورق 8فولاد مبارکهبرش خورده9,8000
هر کیلو ورق 10فولاد مبارکهبرش خورده9,000
هر کیلو ورق12فولاد مبارکهبرش خورده9,000
هر کیلو ورق 15فولاد مبارکهبرش خورده9,000
هر کیلو ورق 20فولاد مبارکهبرش خورده10,350
هر کیلو ورق 25فولاد مبارکهبرش خورده10,100

قیمت نبشی

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت (تومان)
هر کیلو نبشی 3ایرانی6متری96,600
هر کیلو نبشی 4ایرانی6متری156,600
هر کیلو نبشی 5ایرانی6متری226,600
6هر کیلو نبشیایرانی6متری326,650
هر کیلو نبشی 10ایرانی6متری906,650
12هر کیلو نبشیایرانی6متری1306,600

قیمت ورق سیاه

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت (تومان)
هر کیلو ورق سیاه 2فولاد مبارکهرول128,700
هر کیلو ورق سیاه 3فولاد مبارکه6*1/52208,500
هر کیلو ورق سیاه 4فولاد مبارکه6*1/52908,550
هر کیلو ورق سیاه 5فولاد مبارکه6*1/53608,900
هر کیلو ورق سیاه 8فولاد مبارکه6*1/55808,900
هر کیلو ورق سیاه 10فولاد مبارکه6*1/57208,900
هر کیلو ورق سیاه 12فولاد مبارکه6*1/58658.950
هر کیلو ورق سیاه 15فولاد مبارکه6*1/510809,150
هر کیلو ورق سیاه 20اکسین6*1/5144510,100
هر کیلو ورق سیاه 25اکسین6*1/5180510,300
هر کیلو ورق سیاه 30اکسین6*1/5211610.100

قیمت تسمه

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت (تومان)
هر کیلو تسمه 20*5ایرانی12متری26,300
هر کیلو تسمه 25*5ایرانی12متری6,300
هر کیلو تسمه 30*5ایرانی12متری6,300
هر کیلو تسمه 40*5ایرانی12متری6,300
هر کیلو تسمه 40*5ایرانی12متری6,300
هر کیلو تسمه 50*5ایرانی12متری6,300

قیمت مفتول

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت (تومان)
هر کیلو حرارتی7,250
هر کیلو زیگزاگ7,550
هر کیلو سیم فابریک 1.58,850
هر کیلو سیم فابریک 2.58,850
هر کیلو سیم تسمه 1.58,200
هر کیلو سیم تسمه 2.58,250

قیمت خاموت

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت (تومان)
هر کیلو خاموت 87،150
هر کیلو خاموت 106,500
هر کیلو خاموت مهندسی 87,100
هر کیلو خاموت مهندسی 106,550
هر کیلو خاموت سنجاقی 87,200
هر کیلو خاموتسنجاقی 106,650

قیمت ورق گالوانیزه

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت (تومان)
هر کیلو ورق گالوانیزه0/40ایرانی1و1.255.713,700
هر کیلو ورق گالوانیزه0/50ایرانی1و1.255.712,800
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/60ایرانی1و1.255.712,700
هرکیلو ورق گالوانیزه 0/70ایرانی1و1.255.712,600
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/80ایرانی1و1.255.712,400
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9ایرانی1و1.255.712,250
هر کیلو ورق گالوانیزه 1ایرانی1و1.255.712,300
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25ایرانی1و1.255.712,300
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5ایرانی1و1.255.712,900
هر کیلو ورق گالوانیزه2ایرانی1و1.255.712,800

نویسنده : جواد مسلمی