قیمت روز آهن آلات

قیمت روز آهن آلات

قیمت تیر آهن

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت (تومان)
هر شاخه تیر آهن 12ذوب آهن12 متری122770،000
هر شاخه تیر آهن 14ذوب آهن12 متری155990،000
هر شاخه تیر آهن16ذوب آهن12 متری1951,190,000
هر شاخه تیر آهن 18ذوب آهن12 متری2251,360,000
هر شاخه تیر آهن 20ذوب آهن12 متری2761,520,000
هر شاخه تیر آهن 22ذوب آهن12 متری3151,735,000
هر شاخه تیر آهن 24ذوب آهن12 متری3692,100،000
هر شاخه تیر آهن27ذوب آهن12 متری4342,340،000
هر شاخه تیر آهن30ذوب آهن12 متری5003,850,000

قیمت میلگرد

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت (تومان)
هر کیلو گرم میلگرد 6.5کلاف4.55,460
هر کیلو گرم میلگرد8قزوینشاخه65,220
هر کیلو گرم میلگرد10قزوین12متری7.54,950
هر کیلو گرم میلگرد12قزوین12متری114,950
هر کیلو گرم میلگرد14ذوب آهن /نیشابور12متری155,270
هر کیلو گرم میلگرد16ذوب آهن /نیشابور12متری195,270
هر کیلو گرم میلگرد18ذوب آهن /نیشابور12متری255,270
هر کیلو گرم میلگرد20ذوب آهن /نیشابور12متری305,270
هر کیلو گرم میلگرد22ذوب آهن /نیشابور12متری365,270
هر کیلو گرم میلگرد25ذوب آهن /نیشابور12متری475,270
هر کیلو گرم میلگرد28ذوب آهن /نیشابور12متری565,270
هر کیلو گرم میلگرد32ذوب آهن /نیشابور12متری565,270
هر کیلو گرم میلگرد32ذوب آهن /نیشابور12متری755,220

قیمت پروفیل

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت (تومان)
هر کیلو گرم پروفیل 509-508-507ایرانیپروفیل درب و پنجره هر متر2.447,260
هر کیلوقوطی20*10ایرانیشاخه4.57,260
هرکیلوقوطی25*10ایرانیشاخه5.57,360
هر کیلو قوطی 10*30ایرانیشاخه6.57,360
هر کیلوقوطی20*20ایرانی77,300
هرکیلوقوطی25*25ایرانیشاخه97,200
هر کیلوقوطی20*30ایرانیشاخه9.57,250
هرکیلوقوطی30*50ایرانیشاخه167,250
هر کیلو قوطی 60*30ایرانیشاخه177,250
هر کیلوقوطی40*40ایرانیشاخه157,250
هرکیلوقوطی60*40ایرانیشاخه197,260
هر کیلو قوطی 40*100ایرانیشاخه177,260
هر کیلوقوطی70*70ایرانیشاخه277,260
هرکیلوقوطی80*40ایرانیشاخه237,260

قیمت ناودانی

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت (تومان)
هرکیلو ناودانی 6.56متری425,500
هرکیلو ناودانی86متری425,500
هر کیلو ناودانی106متری525,500
هرکیلوناودانی 126متری645,500
هرکیلوناودانی 1412متری1555,600
هرکیلو ناودانی 1612متری1705,600
هر کیلو ناودانی 1812متری2156,450
هرکیلو ناودانی 2012متری2306,450

قیمت صفحه ستون

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت (تومان)
هرکیلو ورق 8فولاد مبارکهبرش خورده7,600
هر کیلو ورق 10فولاد مبارکهبرش خورده7,600
هر کیلو ورق12فولاد مبارکهبرش خورده7,600
هر کیلو ورق 15فولاد مبارکهبرش خورده7,600
هر کیلو ورق 20فولاد مبارکهبرش خورده7,500
هر کیلو ورق 25فولاد مبارکهبرش خورده7,500

قیمت نبشی

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت (تومان)
هر کیلو نبشی 3ایرانی6متری95,500
هر کیلو نبشی 4ایرانی6متری155,500
هر کیلو نبشی 5ایرانی6متری225,500
6هر کیلو نبشیایرانی6متری325,550
هر کیلو نبشی 10ایرانی6متری905,550
12هر کیلو نبشیایرانی6متری1305,500

قیمت ورق سیاه

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت (تومان)
هر کیلو ورق سیاه 2فولاد مبارکهرول127,400
هر کیلو ورق سیاه 3فولاد مبارکه6*1/52207,700
هر کیلو ورق سیاه 4فولاد مبارکه6*1/52907,750
هر کیلو ورق سیاه 5فولاد مبارکه6*1/53607,800
هر کیلو ورق سیاه 8فولاد مبارکه6*1/55807,800
هر کیلو ورق سیاه 10فولاد مبارکه6*1/57207,800
هر کیلو ورق سیاه 12فولاد مبارکه6*1/58657,650
هر کیلو ورق سیاه 15فولاد مبارکه6*1/510807,650
هر کیلو ورق سیاه 20اکسین6*1/514457,600
هر کیلو ورق سیاه 25اکسین6*1/518057,600
هر کیلو ورق سیاه 30اکسین6*1/521167,600

قیمت تسمه

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت (تومان)
هر کیلو تسمه 20*5ایرانی12متری25,400
هر کیلو تسمه 25*5ایرانی12متری5,400
هر کیلو تسمه 30*5ایرانی12متری5,400
هر کیلو تسمه 40*5ایرانی12متری5,400
هر کیلو تسمه 40*5ایرانی12متری5,400
هر کیلو تسمه 50*5ایرانی12متری5,400

قیمت مفتول

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت (تومان)
هر کیلو حرارتی6,200
هر کیلو زیگزاگ6,300
هر کیلو سیم فابریک 1.56,650
هر کیلو سیم فابریک 2.56,650
هر کیلو سیم تسمه 1.56,450
هر کیلو سیم تسمه 2.56,450

قیمت خاموت

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت (تومان)
هر کیلو خاموت 85850
هر کیلو خاموت 105,300
هر کیلو خاموت مهندسی 85,850
هر کیلو خاموت مهندسی 105,350
هر کیلو خاموت سنجاقی 85,900
هر کیلو خاموتسنجاقی 105,450

قیمت ورق گالوانیزه

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت (تومان)
هر کیلو ورق گالوانیزه0/40ایرانی1و1.255.710,200
هر کیلو ورق گالوانیزه0/50ایرانی1و1.255.79,600
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/60ایرانی1و1.255.79,300
هرکیلو ورق گالوانیزه 0/70ایرانی1و1.255.79,000
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/80ایرانی1و1.255.78,800
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9ایرانی1و1.255.78,850
هر کیلو ورق گالوانیزه 1ایرانی1و1.255.78,800
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25ایرانی1و1.255.78,900
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5ایرانی1و1.255.79,200
هر کیلو ورق گالوانیزه2ایرانی1و1.255.79,200

نویسنده : آذین صدرا