قیمت روز آهن آلات

قیمت روز آهن آلات

قیمت تیر آهن

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت (تومان)
هر شاخه تیر آهن 12ذوب آهن12 متری122855،000
هر شاخه تیر آهن 14ذوب آهن12 متری1551،130،000
هر شاخه تیر آهن16ذوب آهن12 متری1951,240,000
هر شاخه تیر آهن 18ذوب آهن12 متری2251,760,000
هر شاخه تیر آهن 20ذوب آهن12 متری2762,080,000
هر شاخه تیر آهن 22ذوب آهن12 متری3151,735,000
هر شاخه تیر آهن 24ذوب آهن12 متری3692,370،000
هر شاخه تیر آهن27ذوب آهن12 متری4342,860،000
هر شاخه تیر آهن30ذوب آهن12 متری5003,900,000

قیمت میلگرد

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت (تومان)
هر کیلو گرم میلگرد 6.5کلاف4.57,150
هر کیلو گرم میلگرد8قزوینشاخه67,350
هر کیلو گرم میلگرد10قزوین12متری7.56,150
هر کیلو گرم میلگرد12قزوین12متری116,150
هر کیلو گرم میلگرد14ذوب آهن /نیشابور12متری156,400
هر کیلو گرم میلگرد16ذوب آهن /نیشابور12متری196,400
هر کیلو گرم میلگرد18ذوب آهن /نیشابور12متری256,400
هر کیلو گرم میلگرد20ذوب آهن /نیشابور12متری306,400
هر کیلو گرم میلگرد22ذوب آهن /نیشابور12متری366,400
هر کیلو گرم میلگرد25ذوب آهن /نیشابور12متری476,400
هر کیلو گرم میلگرد28ذوب آهن /نیشابور12متری566,400
هر کیلو گرم میلگرد32ذوب آهن /نیشابور12متری566,350
هر کیلو گرم میلگرد32ذوب آهن /نیشابور12متری756,350

قیمت پروفیل

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت (تومان)
هر کیلو گرم پروفیل 509-508-507ایرانیپروفیل درب و پنجره هر متر2.449,000
هر کیلوقوطی20*10ایرانیشاخه4.59,000
هرکیلوقوطی25*10ایرانیشاخه5.59,000
هر کیلو قوطی 10*30ایرانیشاخه6.59,000
هر کیلوقوطی20*20ایرانی79,000
هرکیلوقوطی25*25ایرانیشاخه99,000
هر کیلوقوطی20*30ایرانیشاخه9.59,000
هرکیلوقوطی30*50ایرانیشاخه169,000
هر کیلو قوطی 60*30ایرانیشاخه179,000
هر کیلوقوطی40*40ایرانیشاخه159,000
هرکیلوقوطی60*40ایرانیشاخه199,000
هر کیلو قوطی 40*100ایرانیشاخه179,000
هر کیلوقوطی70*70ایرانیشاخه279,000
هرکیلوقوطی80*40ایرانیشاخه239,000

قیمت ناودانی

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت (تومان)
هرکیلو ناودانی 6.56متری426,700
هرکیلو ناودانی86متری426,700
هر کیلو ناودانی106متری526,700
هرکیلوناودانی 126متری646,700
هرکیلوناودانی 1412متری1556,700
هرکیلو ناودانی 1612متری1706,700
هر کیلو ناودانی 1812متری2156,700
هرکیلو ناودانی 2012متری2306,700

قیمت صفحه ستون

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت (تومان)
هرکیلو ورق 8فولاد مبارکهبرش خورده11,300
هر کیلو ورق 10فولاد مبارکهبرش خورده11,300
هر کیلو ورق12فولاد مبارکهبرش خورده11,300
هر کیلو ورق 15فولاد مبارکهبرش خورده11,300
هر کیلو ورق 20فولاد مبارکهبرش خورده11,300
هر کیلو ورق 25فولاد مبارکهبرش خورده11,300

قیمت نبشی

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت (تومان)
هر کیلو نبشی 3ایرانی6متری96,500
هر کیلو نبشی 4ایرانی6متری156,500
هر کیلو نبشی 5ایرانی6متری226,500
6هر کیلو نبشیایرانی6متری326,550
هر کیلو نبشی 10ایرانی6متری906,550
12هر کیلو نبشیایرانی6متری1306,500

قیمت ورق سیاه

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت (تومان)
هر کیلو ورق سیاه 2فولاد مبارکهرول129,400
هر کیلو ورق سیاه 3فولاد مبارکه6*1/522011,300
هر کیلو ورق سیاه 4فولاد مبارکه6*1/529011,250
هر کیلو ورق سیاه 5فولاد مبارکه6*1/536011,200
هر کیلو ورق سیاه 8فولاد مبارکه6*1/558011,200
هر کیلو ورق سیاه 10فولاد مبارکه6*1/572011,200
هر کیلو ورق سیاه 12فولاد مبارکه6*1/586511,250
هر کیلو ورق سیاه 15فولاد مبارکه6*1/5108011,250
هر کیلو ورق سیاه 20اکسین6*1/5144511,200
هر کیلو ورق سیاه 25اکسین6*1/5180511,200
هر کیلو ورق سیاه 30اکسین6*1/5211611,200

قیمت تسمه

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت (تومان)
هر کیلو تسمه 20*5ایرانی12متری26,700
هر کیلو تسمه 25*5ایرانی12متری6,700
هر کیلو تسمه 30*5ایرانی12متری6,700
هر کیلو تسمه 40*5ایرانی12متری6,700
هر کیلو تسمه 40*5ایرانی12متری6,700
هر کیلو تسمه 50*5ایرانی12متری6,700

قیمت مفتول

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت (تومان)
هر کیلو حرارتی8,600
هر کیلو زیگزاگ8,600
هر کیلو سیم فابریک 1.59,650
هر کیلو سیم فابریک 2.59,650
هر کیلو سیم تسمه 1.59,150
هر کیلو سیم تسمه 2.59,150

قیمت خاموت

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت (تومان)
هر کیلو خاموت 87،250
هر کیلو خاموت 106,700
هر کیلو خاموت مهندسی 87,350
هر کیلو خاموت مهندسی 106,650
هر کیلو خاموت سنجاقی 87,200
هر کیلو خاموتسنجاقی 106,750

قیمت ورق گالوانیزه

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت (تومان)
هر کیلو ورق گالوانیزه0/40ایرانی1و1.255.714,200
هر کیلو ورق گالوانیزه0/50ایرانی1و1.255.713,600
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/60ایرانی1و1.255.713,300
هرکیلو ورق گالوانیزه 0/70ایرانی1و1.255.713,000
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/80ایرانی1و1.255.713,800
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9ایرانی1و1.255.713,850
هر کیلو ورق گالوانیزه 1ایرانی1و1.255.713,800
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25ایرانی1و1.255.713,900
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5ایرانی1و1.255.713,200
هر کیلو ورق گالوانیزه2ایرانی1و1.255.713,200

نویسنده : آذین صدرا