قیمت روز آهن آلات

قیمت روز آهن آلات

قیمت تیر آهن

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر شاخه تیر آهن 12 ذوب آهن 12 متری 122 715،000
هر شاخه تیر آهن 14 ذوب آهن 12 متری 155 840،000
هر شاخه تیر آهن16 ذوب آهن 12 متری 195 1,030,000
هر شاخه تیر آهن 18 ذوب آهن 12 متری 225 1,230,000
هر شاخه تیر آهن 20 ذوب آهن 12 متری 276 1,490,000
هر شاخه تیر آهن 22 ذوب آهن 12 متری 315 1,685,000
هر شاخه تیر آهن 24 ذوب آهن 12 متری 369 1,935،000
هر شاخه تیر آهن27 ذوب آهن 12 متری 434 2,220،000
هر شاخه تیر آهن30 ذوب آهن 12 متری 500 3,380,000

قیمت میلگرد

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو گرم میلگرد 6.5 کلاف 4.5 4,850
هر کیلو گرم میلگرد8 قزوین شاخه 6 4,680
هر کیلو گرم میلگرد10 قزوین 12متری 7.5 4,500
هر کیلو گرم میلگرد12 قزوین 12متری 11 4,500
هر کیلو گرم میلگرد14 ذوب آهن /نیشابور 12متری 15 4,500
هر کیلو گرم میلگرد16 ذوب آهن /نیشابور 12متری 19 4,500
هر کیلو گرم میلگرد18 ذوب آهن /نیشابور 12متری 25 4,500
هر کیلو گرم میلگرد20 ذوب آهن /نیشابور 12متری 30 4,500
هر کیلو گرم میلگرد22 ذوب آهن /نیشابور 12متری 36 4,550
هر کیلو گرم میلگرد25 ذوب آهن /نیشابور 12متری 47 4,550
هر کیلو گرم میلگرد28 ذوب آهن /نیشابور 12متری 56 4,550
هر کیلو گرم میلگرد32 ذوب آهن /نیشابور 12متری 56 4,550
هر کیلو گرم میلگرد32 ذوب آهن /نیشابور 12متری 75 4,700

قیمت پروفیل

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو گرم پروفیل 509-508-507 ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 6,500
هر کیلوقوطی20*10 ایرانی شاخه 4.5 6,600
هرکیلوقوطی25*10 ایرانی شاخه 5.5 6,600
هر کیلو قوطی 10*30 ایرانی شاخه 6.5 6,600
هر کیلوقوطی20*20 ایرانی 7 6,600
هرکیلوقوطی25*25 ایرانی شاخه 9 6,600
هر کیلوقوطی20*30 ایرانی شاخه 9.5 6,650
هرکیلوقوطی30*50 ایرانی شاخه 16 6,650
هر کیلو قوطی 60*30 ایرانی شاخه 17 6,650
هر کیلوقوطی40*40 ایرانی شاخه 15 6,650
هرکیلوقوطی60*40 ایرانی شاخه 19 6,500
هر کیلو قوطی 40*100 ایرانی شاخه 17 6,500
هر کیلوقوطی70*70 ایرانی شاخه 27 6,550
هرکیلوقوطی80*40 ایرانی شاخه 23 6,550

قیمت ناودانی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هرکیلو ناودانی 6.5 6متری 42 4,850
هرکیلو ناودانی8 6متری 42 4,850
هر کیلو ناودانی10 6متری 52 4,850
هرکیلوناودانی 12 6متری 64 4,850
هرکیلوناودانی 14 12متری 155 4,950
هرکیلو ناودانی 16 12متری 170 4,900
هر کیلو ناودانی 18 12متری 215 6,350
هرکیلو ناودانی 20 12متری 230 6,350

قیمت صفحه ستون

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هرکیلو ورق 8 فولاد مبارکه برش خورده 6,200
هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه برش خورده 6,200
هر کیلو ورق12 فولاد مبارکه برش خورده 6,200
هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه برش خورده 6,200
هر کیلو ورق 20 فولاد مبارکه برش خورده 6,000
هر کیلو ورق 25 فولاد مبارکه برش خورده 6,000

قیمت نبشی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو نبشی 3 ایرانی 6متری 9 4,900
هر کیلو نبشی 4 ایرانی 6متری 15 4,900
هر کیلو نبشی 5 ایرانی 6متری 22 4,900
6هر کیلو نبشی ایرانی 6متری 32 4,800
هر کیلو نبشی 10 ایرانی 6متری 90 4,800
12هر کیلو نبشی ایرانی 6متری 130 4,800

قیمت ورق سیاه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق سیاه 2 فولاد مبارکه رول 12 6,350
هر کیلو ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 6*1/5 220 6,400
هر کیلو ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 6*1/5 290 6,450
هر کیلو ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6*1/5 360 6,300
هر کیلو ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6*1/5 580 6,300
هر کیلو ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6*1/5 720 6,300
هر کیلو ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6*1/5 865 6,250
هر کیلو ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6*1/5 1080 6,250
هر کیلو ورق سیاه 20 اکسین 6*1/5 1445 6,000
هر کیلو ورق سیاه 25 اکسین 6*1/5 1805 6,000
هر کیلو ورق سیاه 30 اکسین 6*1/5 2116 6,000

قیمت تسمه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو تسمه 20*5 ایرانی 12متری 2 4,800
هر کیلو تسمه 25*5 ایرانی 12متری 4,800
هر کیلو تسمه 30*5 ایرانی 12متری 4,800
هر کیلو تسمه 40*5 ایرانی 12متری 4,800
هر کیلو تسمه 40*5 ایرانی 12متری 4,800
هر کیلو تسمه 50*5 ایرانی 12متری 4,800

قیمت مفتول

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو حرارتی 5,300
هر کیلو زیگزاگ 5,400
هر کیلو سیم فابریک 1.5 6,000
هر کیلو سیم فابریک 2.5 6,000
هر کیلو سیم تسمه 1.5 5,550
هر کیلو سیم تسمه 2.5 5,550

قیمت خاموت

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو خاموت 8 5150
هر کیلو خاموت 10 4,800
هر کیلو خاموت مهندسی 8 5,200
هر کیلو خاموت مهندسی 10 4,850
هر کیلو خاموت سنجاقی 8 5,200
هر کیلو خاموتسنجاقی 10 4,950

قیمت ورق گالوانیزه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق گالوانیزه0/40 ایرانی 1و1.25 5.7 9,500
هر کیلو ورق گالوانیزه0/50 ایرانی 1و1.25 5.7 9,200
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/60 ایرانی 1و1.25 5.7 8,600
هرکیلو ورق گالوانیزه 0/70 ایرانی 1و1.25 5.7 7,800
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/80 ایرانی 1و1.25 5.7 7,800
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی 1و1.25 5.7 7,650
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی 1و1.25 5.7 7,700
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی 1و1.25 5.7 7,700
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی 1و1.25 5.7 7,650
هر کیلو ورق گالوانیزه2 ایرانی 1و1.25 5.7 7,700

نویسنده : آذین صدرا