قیمت روز آهن آلات

قیمت روز آهن آلات

قیمت تیر آهن

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر شاخه تیر آهن 12 ذوب آهن 12 متری 122 685،100
هر شاخه تیر آهن 14 ذوب آهن 12 متری 155 685،100
هر شاخه تیر آهن16 ذوب آهن 12 متری 195 800،100
هر شاخه تیر آهن 18 ذوب آهن 12 متری 225 965،100
هر شاخه تیر آهن 20 ذوب آهن 12 متری 276 1,320,100
هر شاخه تیر آهن 22 ذوب آهن 12 متری 315 1,565,100
هر شاخه تیر آهن 24 ذوب آهن 12 متری 369 1,720،100
هر شاخه تیر آهن27 ذوب آهن 12 متری 434 1,940،100
هر شاخه تیر آهن30 ذوب آهن 12 متری 500 3,035,100

قیمت میلگرد

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو گرم میلگرد 6.5 کلاف 4.5 4,830
هر کیلو گرم میلگرد8 قزوین شاخه 6 4,340
هر کیلو گرم میلگرد10 قزوین 12متری 7.5 4,190
هر کیلو گرم میلگرد12 قزوین 12متری 11 4,190
هر کیلو گرم میلگرد14 ذوب آهن /نیشابور 12متری 15 4,200
هر کیلو گرم میلگرد16 ذوب آهن /نیشابور 12متری 19 4,200
هر کیلو گرم میلگرد18 ذوب آهن /نیشابور 12متری 25 4,200
هر کیلو گرم میلگرد20 ذوب آهن /نیشابور 12متری 30 4,200
هر کیلو گرم میلگرد22 ذوب آهن /نیشابور 12متری 36 4,200
هر کیلو گرم میلگرد25 ذوب آهن /نیشابور 12متری 47 4,200
هر کیلو گرم میلگرد28 ذوب آهن /نیشابور 12متری 56 4,200
هر کیلو گرم میلگرد32 ذوب آهن /نیشابور 12متری 56 4,200
هر کیلو گرم میلگرد32 ذوب آهن /نیشابور 12متری 75 4,360

قیمت پروفیل

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو گرم پروفیل 509-508-507 ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 6,210
هر کیلوقوطی20*10 ایرانی شاخه 4.5 6,310
هرکیلوقوطی25*10 ایرانی شاخه 5.5 6,310
هر کیلو قوطی 10*30 ایرانی شاخه 6.5 6,310
هر کیلوقوطی20*20 ایرانی 7 6,260
هرکیلوقوطی25*25 ایرانی شاخه 9 6,260
هر کیلوقوطی20*30 ایرانی شاخه 9.5 6,300
هرکیلوقوطی30*50 ایرانی شاخه 16 6,210
هر کیلو قوطی 60*30 ایرانی شاخه 17 6,210
هر کیلوقوطی40*40 ایرانی شاخه 15 6,210
هرکیلوقوطی60*40 ایرانی شاخه 19 6,210
هر کیلو قوطی 40*100 ایرانی شاخه 17 6,320
هر کیلوقوطی70*70 ایرانی شاخه 27 6,210
هرکیلوقوطی80*40 ایرانی شاخه 23 6,210

قیمت ناودانی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هرکیلو ناودانی 6.5 6متری 42 4,710
هرکیلو ناودانی8 6متری 42 4,460
هر کیلو ناودانی10 6متری 52 4,460
هرکیلوناودانی 12 6متری 64 4,460
هرکیلوناودانی 14 12متری 155 4,460
هرکیلو ناودانی 16 12متری 170 4,460
هر کیلو ناودانی 18 12متری 215 6,410
هرکیلو ناودانی 20 12متری 230 6,410

قیمت صفحه ستون

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هرکیلو ورق 8 فولاد مبارکه برش خورده 5,760
هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه برش خورده 5,610
هر کیلو ورق12 فولاد مبارکه برش خورده 5,610
هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه برش خورده 5,610
هر کیلو ورق 20 فولاد مبارکه برش خورده 5,260
هر کیلو ورق 25 فولاد مبارکه برش خورده 5,260

قیمت نبشی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو نبشی 3 ایرانی 6متری 9 4,460
هر کیلو نبشی 4 ایرانی 6متری 15 4,460
هر کیلو نبشی 5 ایرانی 6متری 22 4,460
6هر کیلو نبشی ایرانی 6متری 32 4,460
هر کیلو نبشی 10 ایرانی 6متری 90 4,460
12هر کیلو نبشی ایرانی 6متری 130 4,460

قیمت ورق سیاه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق سیاه 2 فولاد مبارکه رول 12 6,170
هر کیلو ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 6*1/5 220 5,660
هر کیلو ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 6*1/5 290 5,760
هر کیلو ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6*1/5 360 5,760
هر کیلو ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6*1/5 580 5,710
هر کیلو ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6*1/5 720 5,640
هر کیلو ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6*1/5 865 5,640
هر کیلو ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6*1/5 1080 5,3500
هر کیلو ورق سیاه 20 اکسین 6*1/5 1445 5,360
هر کیلو ورق سیاه 25 اکسین 6*1/5 1805 5,360
هر کیلو ورق سیاه 30 اکسین 6*1/5 2116 5,360

قیمت تسمه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو تسمه 20*5 ایرانی 12متری 2 5,110
هر کیلو تسمه 25*5 ایرانی 12متری 5,060
هر کیلو تسمه 30*5 ایرانی 12متری 5,060
هر کیلو تسمه 40*5 ایرانی 12متری 5,060
هر کیلو تسمه 40*5 ایرانی 12متری 5,060
هر کیلو تسمه 50*5 ایرانی 12متری 5,060

قیمت مفتول

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو حرارتی 5,160
هر کیلو زیگزاگ 5,210
هر کیلو سیم فابریک 1.5 5,760
هر کیلو سیم فابریک 2.5 5,760
هر کیلو سیم تسمه 1.5 5,710
هر کیلو سیم تسمه 2.5 5,710

قیمت خاموت

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو خاموت 8 4860
هر کیلو خاموت 10 4,560
هر کیلو خاموت مهندسی 8 5,000
هر کیلو خاموت مهندسی 10 4,610
هر کیلو خاموت سنجاقی 8 5,060
هر کیلو خاموتسنجاقی 10 4,610

قیمت ورق گالوانیزه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق گالوانیزه0/40 ایرانی 1و1.25 5.7 10,410
هر کیلو ورق گالوانیزه0/50 ایرانی 1و1.25 5.7 9,010
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/60 ایرانی 1و1.25 5.7 8,260
هرکیلو ورق گالوانیزه 0/70 ایرانی 1و1.25 5.7 7,910
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/80 ایرانی 1و1.25 5.7 8,010
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی 1و1.25 5.7 7,810
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی 1و1.25 5.7 7,910
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی 1و1.25 5.7 7,910
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی 1و1.25 5.7 7,810
هر کیلو ورق گالوانیزه2 ایرانی 1و1.25 5.7 7,810

نویسنده : آذین صدرا